Algemene voorwaarden

Versie: 25-09-2015
Disclaimer: onderstaande algemene voorwaarden zijn een samenvatting van de volledige algemene voorwaarden. Deze volledige versie is via de contactpagina op te vragen.


Artikel 1 – Definities

 1. De heer R. Wiersma wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Verkoper”.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Koper”.
 3. Een koper die tevens een individu is en die als privépersoon handelt wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Consument”.
 4. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van koper of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal dertig (30) dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit overeenkomen.
 5. De op aanbiedingen, offertes en kwitanties genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
 6. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt verkoper zicht het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie (3) dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat koper hieraan enige rechten kan ontlenen.
 7. Mondelinge aanvaarding van koper verbindt verkoper.


Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die verkoper hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, transactiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. De in lid 1 bedoelde overige kosten, zoals bijvoorbeeld transportkosten, zijn voor rekening van koper, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 3. Alle prijzen die verkoper hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan verkoper te allen tijde wijzigen.
 4. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die verkoper niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 5. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3 binnen negentig (90) dagen van een dergelijke prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 6. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door verkoper vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en werkelijk gemaakte kosten.
 7. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van verkoper, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 8. Indien partijen voor een dienstverlening door verkoper een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 9. Verkoper is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient verkoper koper tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 11. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft koper het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 12. Verkoper heeft het recht de prijzen maandelijks aan te passen, tenzij anders is overeengekomen.
 13. Voorafgaand aan de ingang ervan zal verkoper prijsaanpassingen meedelen aan koper.
 14. De consument heeft binnen negentig (90) dagen het recht om de overeenkomst met verkoper op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 5. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover in.
 6. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 7. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. De volledige koopsom wordt altijd binnen de op de kwitantie genoemde periode voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Verkoper mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. Koper dient betalingen achteraf binnen één (1) maand na levering te hebben voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien koper het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat verkoper koper een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 5. Verkoper behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 6. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 7. Betaalt koper niet binnen de overeengekomen termijn, dan is verkoper gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat koper in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 8. Wanneer koper in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan verkoper.
 9. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot de invordering komen voor rekening van koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Wanneer koper niet tijdig betaalt, mag verkoper zijn verplichtingen opschorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
 12. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.


Artikel 7 – Risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.


Artikel 8 – Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden in geleverde producten of verleende diensten op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen koper redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient koper verkoper daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één (1) maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen verkoper uiterlijk binnen twee (2) maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Koper geeft in zijn reclame een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen veertien (14) werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. Voor consumenten geldt hier een termijn van dertig (30) dagen na de dag van aflevering van de goederen.
 6. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 7. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, kleur, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 8. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behordende bij diezelfde overeenkomst.
 9. Koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 10. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat verkoper gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 11. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.


Artikel 9 – Recht van reclame

 1. Zodra koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan koper geleverde producten.
 2. Verkoper roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra koper op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient koper de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan verkoper, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van koper.


Artikel 10 – Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt een eventuele vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.


Artikel 11 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering geschiedt ‘af magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door koper aangegeven adres.
 4. Koper dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 5. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 6. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 7. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 8. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 9. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Dit is nooit een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 10. De levertijd vangt aan nadat koper akkoord is gegaan met de offerte en dit heeft bevestigd aan verkoper.
 11. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij verkoper niet binnen veertien (14) dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 12. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 13. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heet verkoper het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 14. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat koper een verlate levering niet aan verkoper kan tegenwerpen.
 15. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient koper, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 16. Indien koper zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan verkoper, bij gebreke waarvan verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Artikel 12 – Ruilen

 1. Het ruilen van een gekocht product is niet mogelijk.


Artikel 13 – Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een aankoop gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt;
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen;
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast;
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, etc.);
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, etc.);
  • het product of de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft;
  • het product geen los tijdschrift of losse krant is;
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;
  • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft;
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht;
  • het geen dienst betreft die met instemming van koper volledig wordt uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij koper uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.
 2. De bedenktijd van veertien (14) dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van één (1) bestelling;
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten;
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via het e-mailadres dat op de kwitantie te vinden is, indien gewenst met behulp van een herroepingsformulier dat via ditzelfde e-mailadres op te vragen is.
 4. De consument is verplicht om het product binnen veertien (14) dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan verkoper, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Artikel 14 – Vergoeding van bezorg- en retourkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan verkoper heeft geretourneerd, dan zal verkoper eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van verkoper voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 3. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.


Artikel 15 – Recht van ontbinding

 1. Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door verkoper niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat verkoper in verzuim is.
 3. Verkoper heeft het recht de overeenkomst met koper te ontbinden, indien koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien verkoper kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Artikel 16 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van verkoper in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van koper niet aan verkoper kan worden toegerekend in een van de wil van verkoper onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van verkoper kan worden verlangd.
 2. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 3. Verkoper is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als hij als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 4. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd. Tot de genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: ziekte, noodtoestand (zoals burgeroorlog, oorlog, oorlogsgevaar, opstand, rellen, natuurrampen, overstromingen, aardbevingen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elekticiteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; molest, sabotage, terrorisme, brand, bedrijfsbezetting, computervirussen, stakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, transportmoeilijkheden, slechte weersomstandigheden, werkliedenuitsluiting, werkonderbrekingen, werkstaking en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 5. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toelatingsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 6. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. In geval de overmacht langer dan drie (3) maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 17 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit een overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande instemming van de andere partij.
 2. Deze bepaling geld als een beding met goederenrechtelijk werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.


Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van verkoper op grond van wat voor met verkoper gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige ander wijze te bezwaren.
 4. Voordat het eigendom is overgegaan op koper, mag koper de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 5. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek van verkoper ter inzage te geven, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien verkoper een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft verkoper het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 7. Tenzij koper een consument is, doet koper afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 8. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 9. Verkoper kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van koper onder zich houden, totdat koper alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van verkoper heeft voldaan, tenzij koper voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 10. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit koper nog betalingen verschuldigd is aan verkoper.
 11. Verkoper is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die koper mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
 12. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 19 – Verrekening

 1. Tenzij koper een consument is, doet koper afstand van zijn recht om een schuld aan verkoper te verrekenen met een vordering op verkoper.


Artikel 20 – Ingebrekestelling

 1. Koper dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan verkoper.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van koper dat een ingebrekestelling verkoper ook daadwerkelijk tijdig bereikt.


Artikel 21 – Hoofdelijke aansprakelijkheid koper

 1. Als verkoper een overeenkomst aangaat met meerdere kopers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan verkoper verschuldigd zijn.


Artikel 22 – Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die koper lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 2. Indien verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Koper is verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
  • zaken van verkoper die bij koper aanwezig zijn;
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 7. Koper geeft op eerste verzoek van verkoper de polis van deze verzekering ter inzage.


Artikel 23 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van koper op schadevergoeding van verkoper vervalt in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.


Artikel 24 – Bewaring

 1. Indien koper bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor koper.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van koper.


Artikel 25 – Montage/Installatie

 1. Hoewel verkoper zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.


Artikel 26 – Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


Artikel 27 – Garanties
Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende:

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor verkoper enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoord, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na feitelijke ingebruikneming door koper.
 3. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 4. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, nalatigheid, onoordeelkundig, oneigenlijk of ondeskundig gebruik door koper, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 5. De garantie geldt niet wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 6. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op koper op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van koper komen of van een derde die het product ten behoeve van koper in ontvangst neemt.
 7. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 8. Indien door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.


Artikel 28 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Verkoper voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg tussen partijen en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door koper.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van koper dat verkoper tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien koper er niet voor heeft gezorgd dat verkoper tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van koper.


Artikel 29 – Informatieverstrekking door koper

 1. Koper stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan verkoper.
 2. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover koper dit verzoekt, retourneert verkoper de betreffende bescheiden.
 4. Stelt koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door verkoper redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van koper.


Artikel 30 – Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen verkoper en koper betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en termijnen overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.


Artikel 31 – Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. Koper kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.


Artikel 32 – Intellectueel eigendom

 1. Verkoper behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, openbaarmakingsrecht, grafische reproductierecht, primaire exploitatierecht en mechanische reproductierecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, kwitanties, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien van toepassing, wordt hiervan een toelichting aan koper meegedeeld bij het aangaan van een koopovereenkomst.
 2. Koper mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Artikel 33 – Geheimhouding

 1. Koper houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van verkoper ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende verkoper waarvan koper weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan verkoper schade kan berokkenen.
 3. Koper neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat koper deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van koper;
  • die door koper openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van drie (3) jaar na afloop daarvan.


Artikel 34 – Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreed, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • Is de andere partij een consument, dan bedraagt deze boete € 1.000,00.
  • Is de andere partij een rechtspersoon, dan bedraagt deze boete € 5.000,00.
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van verkoper, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 35 – Vrijwaring

 1. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door verkoper geleverde producten en/of diensten.


Artikel 36 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 5. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat verkoper bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 6. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement van verkoper, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Artikel 37 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal verkoper zoveel mogelijk vooraf met koper bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 38 – Toeschrijving

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de heer R. Wiersma.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf: 25 september 2015