Privacyovereenkomst

versie: 1 juni 2024

Artikel 1 - Definities

1.1 De onderhavige privacyovereenkomst wordt in deze privacyovereenkomst aangeduid als “privacyovereenkomst”.
1.2 De heer R. Wiersma, wonende aan de Grebbestraat 27, 3812 JC te Amersfoort, tevens Functionaris voor de Gegevensverwerking, wordt in deze privacyovereenkomst aangeduid als “gegevensverwerker”.
1.3 De (wettelijk vertegenwoordiger van) (potentiële) wederpartij van website-eigenaar wordt in deze privacyovereenkomst aangeduid als “gegevensaanbieder”.
1.4 Een gegevensaanbieder die tevens een individu is en die als privépersoon handelt, wordt in deze privacyovereenkomst aangeduid als “consument”.
1.5 Gegevensaanbieder en gegevensverwerker samen worden aangeduid als “partijen”.
1.6 De tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst wordt aangeduid als “overeenkomst”.
1.7 De algemene voorwaarden van gegevensverwerker worden aangeduid als “algemene voorwaarden”.
1.8 De verschillende websites van gegevensverwerker worden in deze privacyovereenkomst aangeduid als “website”. Op welke websites dit betrekking heeft, is te vinden in bijlage A van deze privacyovereenkomst.
1.9 Via de website automatisch opgeslagen (persoons)gegevens over het apparaat van gegevensaanbieder worden in deze privacyovereenkomst aangeduid als “apparaatinformatie”.
1.10 Door gegevensverwerker verwerkte (persoons)gegevens over gegevensaanbieder worden in deze privacyovereenkomst aangeduid als “persoonsinformatie”.
1.11 Apparaatinformatie en persoonsinformatie samen worden aangeduid als “persoonlijke informatie”.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De privacyovereenkomst moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunnen teruggevonden worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op deze privacyovereenkomst.
2.2 De algemene voorwaarden van gegevensverwerker zijn van toepassing op deze privacyovereenkomst.
2.3 De privacyovereenkomst is van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, bestellingen, leveringen van diensten of (roerende) zaken en overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van gegevensverwerker waarbij gegevensaanbieder partij is.
2.4 Ook wanneer gegevensaanbieder de website bezoekt, of contact opneemt met gegevensverwerker is deze privacyovereenkomst van toepassing.
2.5 De privacyovereenkomst is van toepassing op alle gegevens die gegevensverwerker verwerkt en op alle domeinen die aan gegevensverwerker gerelateerd zijn.
2.6 In geval van strijd tussen het bepaalde in de overeenkomst en de privacyovereenkomst, zullen de bepalingen uit de overeenkomst prevaleren.
2.7 Indien en voor zover gegevensverwerker diensten van derden gebruikt om de gegevens van gegevensaanbieder te verwerken, zal voor wat betreft deze gegevens mede de privacyovereenkomst van die derden van toepassing zijn. Gegevensaanbieder aanvaardt de bedoelde privacyovereenkomst van derden, welke tevens ter inzage liggen ten kantore van gegevensverwerker en op eerste verzoek kosteloos digitaal worden toegezonden.

Artikel 3 - Gegevensverwerker

3.1 Gegevensverwerker is verantwoordelijk voor de website en de opgeslagen persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyovereenkomst.

Artikel 4 - Personen

4.1 Gegevensverwerker verwerkt de persoonlijke informatie van iedereen die contact met gegevensverwerker heeft gehad of de website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van de partners van gegevensverwerker.

Artikel 5 - Gegevensverzameling

5.1 Van eenieder die gebruik maakt van de website wordt automatisch apparaatinformatie, waaronder informatie over de webbrowser, het IP-adres, de tijdzone en cookies die op het apparaat van gegevensaanbieder zijn opgeslagen, verwerkt door gegevensverwerker. Daarnaast wordt opgeslagen welke pagina’s gegevensaanbieder bezoekt gedurende haar bezoek aan de website en welke websites of zoekresultaten gegevensaanbieder naar de website hebben geleid. Dit zijn gegevens die door iedere website automatisch worden opgeslagen.
5.2 Deze apparaatinformatie wordt met de volgende technieken verzameld:
i. “logbestanden” volgen acties die op de website plaatsvinden en verzamelen gegevens, waaronder het IP-adres, het browsertype, de internetprovider, doorverwijs- en/of sluitpagina’s en datum- en tijdsstempels;
ii. “webbakens”, “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te lekken over hoe gegevensaanbieder door de website navigeert;
iii. “cookies” zijn kleine tekstbestandjes die de website op de harde schijf van de computer van gegevensaanbieder plaatst op het moment dat de website wordt bezocht. Cookies zijn ervoor om gegevensaanbieder van andere gebruikers te onderscheiden en om eventuele advertenties op websites (van derden) op maat te maken. Dit wordt verder toegelicht in artikel 13 van deze privacyovereenkomst.
5.3 Van eenieder die op welke manier dan ook contact heeft (gehad) met gegevensverwerker of de website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, wordt persoonsinformatie opgeslagen. Persoonsinformatie bestaat uit alle persoonsgegevens welke (direct) herleidbaar zijn tot gegevensaanbieder (als individu), zoals de naam, het telefoonnummer, het IP-adres, het klantnummer of het surfgedrag. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) wordt verder toegelicht wat persoonsgegevens inhouden.
5.4 Persoonsinformatie wordt rechtstreeks van gegevensaanbieder verkregen zodra deze:
- de website bezoekt;
- een account aanmaakt op de website;
- gegevens invult op de website;
- contact opneemt met gegevensverwerker via mail, telefoon of op een andere manier;
- een overeenkomst aangaat met gegevensverwerker;
- toestemming voor het gebruik ervan geeft aan een partner van gegevensverwerker.

Artikel 6 - Opgeslagen persoonsgegevens

6.1 Gegevensverwerker maakt in alle gevallen, ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gegevensaanbieder, gebruik van de volgende persoonsinformatie:
- naam;
- geslacht;
- woonadres of vestigingsadres;
- bezorgadres;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- betaalgegevens.
6.2 Indien gegevensverwerker van de onder artikel 6 lid 3 tot en met lid 5 van deze privacyovereenkomst genoemde persoonsgegevens gebruik maakt, wordt dit enkel gedaan wanneer gegevensverwerker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen van (de wettelijke vertegenwoordiger van) gegevensaanbieder voor het verwerken van deze gegevens. Daarbij wordt een afspraak gemaakt op welke manier deze gegevens worden opgeslagen en waarom deze gegevens worden opgeslagen.
6.3 In sommige gevallen maakt gegevensverwerker gebruik van de volgende persoonsinformatie:
- geboortedatum;
- leeftijd;
- fotomateriaal;
- filmmateriaal.
6.4 In uitzonderlijke gevallen maakt gegevensverwerker gebruik van de volgende persoonsinformatie:
- persoonsnummer (burgerservicenummer);
- geboorteplaats;
- KvK-nummer;
- btw-identificatienummer (btw-id);
- opleiding(sniveau);
- resultaten van toetsen;
- cijferlijst;
- salaris;
- functie;
- financiële gegevens;
- strafrechtelijke gegevens.
6.5 Daarnaast kan gegevensverwerker in uitzonderlijke gevallen gebruik maken van de volgende persoonsinformatie:
- medische gegevens;
- ras of etnische afkomst;
- seksuele voorkeur;
- religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;
- politieke voorkeur;
- biometrische persoonsgegevens;
- genetische persoonsgegevens;
- lidmaatschap vakvereniging.

Artikel 7 - Gebruiksdoelen

7.1 Apparaatinformatie wordt door gegevensverwerker gebruikt om te zoeken naar mogelijke risico’s en fraude, tevens gebruikt gegevensverwerker deze meer in het algemeen om de website te verbeteren en optimaliseren bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe gegevensaanbieder bladert en omgaat met de website.
7.2 Persoonlijke informatie wordt door gegevensverwerker verder alleen voor één of meer van de volgende doelen gebruikt waarvoor zij deze mag gebruiken:
- gegevensverwerker heeft van gegevensaanbieder haar toestemming gekregen om haar persoonsinformatie te gebruiken;
- gegevensverwerker gebruikt persoonlijke informatie omdat gegevensverwerker gegevensaanbieder de beste service wil verlenen en zij dat zonder die informatie niet kan doen;
- gegevensverwerker gebruikt persoonlijke informatie omdat zij een (centrale) administratie bijhoudt, marketingactiviteiten verricht, fraude wil voorkomen en bestrijden en de persoonlijke informatie gebruikt voor risicobeheersing;
- gegevensverwerker gebruikt persoonlijke informatie om zicht te houden aan de wet, zoals het bewaren van gegevens voor de belastingdienst;
- gegevensverwerker voert haar wettelijke taak uit;
- er is sprake van een noodgeval en gegevensaanbieder is niet in staat om toestemming te geven.
7.3 Indien gegevensverwerker toestemming van gegevensaanbieder heeft verkregen voor het opslaan, delen en gebruiken van beeldmateriaal (fotomateriaal en/of filmmateriaal), staat het gegevensverwerker vrij om dit op de website, in haar marketing en op haar sociale mediakanalen te gebruiken en verspreiden. Gegevensaanbieder kan hiervoor haar toestemming intrekken door direct contact op te nemen met gegevensverwerker.

Artikel 8 - Bewaartermijn

8.1 Gegevensverwerker bewaart persoonlijke informatie zo lang als zij dat volgens de wet moet doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor zij de persoonlijke informatie gebruikt. Zolang gegevensaanbieder bijvoorbeeld klant van gegevensverwerker is, bewaart gegevensverwerker de persoonsinformatie zolang gegevensaanbieder klant is en vervolgens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven (7) jaren. Daarna wordt persoonlijke informatie alleen nog voor statistische doeleinden bewaard, of om eventuele klachten en/of juridische zaken af te handelen.
8.2 Gegevensaanbieder kan direct contact opnemen met gegevensverwerker wanneer zij meer wil weten over hoe lang gegevensverwerker (specifieke) gegevens bewaart.

Artikel 9 - Gegevens delen

9.1 Gegevensverwerker kan persoonlijke informatie delen met anderen. Zij deelt persoonlijke informatie met derde partijen om haar te helpen de persoonlijke informatie zo goed mogelijk te beschermen of om gegevensaanbieder de beste service te verlenen. Gegevensverwerker doet dit alleen als:
- gegevensverwerker van gegevensaanbieder haar toestemming heeft gekregen om haar persoonsinformatie te gebruiken;
- gegevensaanbieder klant bij gegevensverwerker is;
- dat noodzakelijk is om bijvoorbeeld een (centrale) administratie bij te houden, marketingactiviteiten te verrichten, fraude te voorkomen en bestrijden en om aan risicobeheersing te doen;
- gegevensverwerker dat moet doen om zich aan de wet te houden;
- gegevensverwerker dat moet doen om haar wettelijke taak uit te voeren;
- er sprake is van een noodgeval waarin gegevensaanbieder niet in staat is om toestemming te geven.
9.2 Gegevensverwerker beheert een centrale administratie van haar klanten. Om het voor gegevensaanbieder mogelijk te maken van de services van gegevensverwerker gebruik te maken, is het noodzakelijk dat gegevensverwerker deze centrale administratie in zijn volledigheid deelt met Vimexx (www.vimexx.nl) en TransIP (www.transip.nl). Beide derde partijen hebben haar privacyovereenkomst op haar website gedeeld. Deze privacyovereenkomsten zijn tevens van toepassing.

Artikel 10 - Opslaglocatie

10.1 Gegevensverwerker verwerkt persoonsinformatie binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat gegevensverwerker persoonsinformatie binnen de EER opslaat.
10.2 In sommige gevallen wordt persoonlijke informatie, dit gaat dan voornamelijk om geanonimiseerde apparaatinformatie, buiten de EER verwerkt. De regelgeving die in die landen geldt, biedt helaas niet altijd dezelfde bescherming van persoonlijke informatie als in Nederland. Daarom heeft gegevensverwerker ervoor gezorgd dat persoonlijke informatie in dat geval net zo goed beschermd wordt als in Nederland of deze niet-herleidbaar is naar gegevensaanbieder. Gegevensverwerker heeft hierover afspraken gemaakt met de derde partijen buiten de EER die met de gegevens van gegevensaanbieder omgaan. Zo blijft de persoonlijke informatie veilig.
10.3 Gegevensaanbieder kan direct contact opnemen met gegevensverwerker wanneer zij meer wil weten over hoe gegevensverwerker (specifieke) gegevens bewaart.

Artikel 11 - Veiligheid

11.1 Gegevensverwerker heeft er veel aan gedaan om persoonlijke informatie zowel organisatorisch al technisch zo goed mogelijk te beveiligen.
11.2 Gegevensverwerker heeft haar systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet in handen van anderen terechtkomt. Persoonlijke informatie is dus veilig bij gegevensverwerker.
11.3 Verder zorgt gegevensverwerker ervoor dat persoonlijke informatie alleen wordt gebruikt door medewerkers of partijen die daar van gegevensverwerker uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Wanneer persoonlijke informatie met derde partijen wordt gedeeld, is ook deze derde partij verplicht hier met dezelfde zorg mee om te gaan.
11.4 Gegevensaanbieder kan direct contact opnemen met gegevensverwerker wanneer zij meer wil weten over de (specifieke) manier van beveiligen, of wanneer zij merkt dat een derde partij niet minimaal dezelfde veiligheidseisen hanteert als gegevensverwerker.

Artikel 12 - Rechten

12.1 Omdat gegevensverwerker persoonsinformatie verwerkt, heeft gegevensaanbieder verschillende rechten. Deze zijn als volgt:
i. Recht op informatie: gegevensverwerker moet gegevensaanbieder op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat zij met persoonlijke informatie doet en welke controle gegevensaanbieder daarover heeft. Daarom wordt in deze privacyovereenkomst uitgebreid uit welke gegevens gegevensverwerker van gegevensaanbieder verzamelt en hoe zij met persoonlijke informatie omgaat.
ii. Recht op inzage: gegevensaanbieder mag gegevensverwerker altijd vragen om haar persoonlijke informatie, welke gegevensverwerker van haar heeft, in te zien.
iii. Recht op correctie: gegevensaanbieder mag gegevensverwerker vragen om haar persoonlijke informatie te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig is.
iv. Recht om bezwaar te maken: gegevensaanbieder mag bezwaar maken tegen de verwerking van haar persoonlijke informatie als zij het niet eens is met de manier waarop gegevensverwerker met haar persoonsinformatie omgaat. Dit recht geldt voor de gegevens die gegevensverwerker gebruikt voor direct marketing. Zo kan gegevensaanbieder bij gegevensverwerker aangeven dat zij niet langer mail van gegevensverwerker wil ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website.
v. Recht op dataportabiliteit: is gegevensaanbieder klant bij gegevensverwerker of heeft gegevensaanbieder toestemming gegeven voor het gebruik van haar persoonlijke informatie, dan mag gegevensaanbieder gegevensverwerker vragen om haar de digitale gegevens, die gegevensverwerker van haar heeft, in het door gegevensaanbieder gewenste formaat te sturen. Zo kan gegevensaanbieder die gegevens overdragen aan een andere organisatie als zij dat wenst.
vi. Recht op beperking: gegevensaanbieder mag gegevensverwerker vragen om het gebruik van persoonlijke informatie te beperken. Dit betekent dat gegevensverwerker in bepaalde gevallen persoonlijke informatie alleen mag bewaren maar niet gebruiken.
vii. Recht om vergeten te worden: gegevensaanbieder mag gegevensverwerker vragen om alle persoonlijke informatie die gegevensverwerker van haar heeft te verwijderen. Gegevensverwerker verwijdert dan alle gegevens die tot gegevensaanbieder herleidbaar zijn. In sommige gevallen kan of mag gegevensverwerker persoonlijke informatie (nog) niet verwijderen. Zo moet gegevensverwerker sommige gegevens zeven (7) jaren bewaren voor de belastingdienst.
viii. Recht om een klacht in te dienen: gegevensaanbieder mag een klacht indienen over de wijze waarop gegevensverwerker met persoonlijke informatie omgaat. Heeft gegevensaanbieder een klacht, dan lost gegevensverwerker die graag voor haar op. Daarvoor kan gegevensaanbieder direct contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van gegevensverwerker. Ook mag zij haar klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hoopt gegevensverwerker dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag gegevensaanbieder ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement van gegevensverwerker die de klacht gaat behandelen.
12.2 Gegevensaanbieder kan voor alle vragen en/of opmerking met betrekking tot haar privacy direct contact opnemen met gegevensverwerker. Een aanvraag of klacht kan door gegevensaanbieder bij gegevensverwerker neergelegd worden door direct contact op te nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van gegevensverwerker. Zij verwerkt de aanvraag of klacht binnen dertig (30) dagen. Wanneer het gaat om meerdere aanvragen of klachten, of wanneer de aanvraag of klacht complex is, kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval neemt gegevensverwerker uiterlijk binnen zestig (60) dagen contact op met gegevensaanbieder.
12.3 Gegevensverwerker kan gegevensaanbieder vragen zich te identificeren wanneer zij een aanvraag of klacht bij gegevensverwerker neerlegt. In dat geval vraagt gegevensverwerker bepaalde gegevens bij gegevensaanbieder op, of vraagt gegevensverwerker een veilige kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen, om er zeker van te zijn dat het de juiste persoon betreft van wie de persoonsinformatie is. Meer informatie over het maken van een veilige kopie van een identiteitsbewijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.

Artikel 13 - Cookies

13.1 Bezoekers van de website kunnen zelf aangeven welke gegevens gegevensverwerker mag gebruiken.
13.2 Heeft gegevensaanbieder gegevensverwerker toestemming gegeven voor het personaliseren van een profiel op basis van surf- en zoekgedrag, dan kan gegevensverwerker de website speciaal op gegevensaanbieder instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. Dit wordt gedaan met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje welke bij het bezoek van de website op de hardware van gegevensaanbieder wordt geplaatst.
13.3 De volgende soorten cookies worden gebruikt op de website van gegevensverwerker:
- strikt noodzakelijke cookies, zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie;
- prestatiecookies, zoals (geanonimiseerde) analytische cookies om inzicht te krijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen;
- targetingcookies, zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, is te vinden op de website van het Network Advertising Initiative (www.thenai.org).
- functionele cookies, zoals optimalisatiecookies waarmee getest kan worden welke pagina’s op de website verbeterd kunnen worden of om de inhoud van de website af te stemmen op de taal en de tijdzone van gegevensaanbieder;
- niet-geclassificeerde cookies, soms is het bij een cookie (nog) niet bekend in welke van de eerdere categorieën deze valt. Deze cookies kunnen daarom apart geaccepteerd of geweigerd worden.
13.4 Meer specifiek gebruikt gegevensverwerker de volgende cookies:
- CookieScript (strikt noodzakelijk)
- een eigen logincookie (strikt noodzakelijk)
- Google Analytics (prestatie)
- Google Analytics geanonimiseerd (prestatie)
13.5 De cookies van CookieScript helpen gegevensverwerker om de cookievoorkeuren van gegevensaanbieder voor haar op te slaan.
Het eigen logincookie zorgt ervoor dat gegevensaanbieder in kan loggen in een gepersonaliseerde omgeving op de website.
De cookies van Google Analytics helpen gegevensverwerker om in te zien hoe de gebruikers van de website deze gebruiken. Wanneer deze cookies worden geaccepteerd, gaat gegevensaanbieder akkoord met de privacyovereenkomst van Google. Deze is te raadplegen op haar website: policies.google.com/privacy?hl=nl. Het is ook mogelijk om specifiek Google Analytics uit te schakelen voor een specifiek apparaat door op dat apparaat de browser add-on van Google te downloaden via: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
13.6 Het is mogelijk om afgemeld te worden voor verschillende cookies op alle (andere) websites die gegevensaanbieder gebruikt door zich af te melden via de website van de Digital Advertising Alliance (optout.aboutads.info) en/of via de website van het Network Advertising Initiative (optout.networkadvertising.org). Gegevensaanbieder dient er rekening mee te houden dat de gegevensverzameling en het gebruik van de website niet wijzigt wanneer er een Do Not Track-signaal vanuit de browser wordt ontvangen.
13.7 In de cookieverklaring van gegevensverwerker is uitgebreider te lezen wat gegevensverwerker met cookies doet.

Artikel 14 - Gegevens van minderjarigen

14.1 Gegevensverwerker richt zich (met de website) niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat dat een gegevensaanbieder jonger dan achttien (18) jaar toestemming nodig heeft van een ouder of voogd (wettelijk vertegenwoordiger) om informatie te delen met gegevensverwerker en om de website te bezoeken.
14.2 Voor eenieder die de website bezoekt terwijl hij minderjarig is, wordt ervan uitgegaan dat hij deze toestemming heeft verkregen.
14.3 Een wettelijk vertegenwoordiger kan persoonlijke informatie over zichzelf, maar ook over haar minderjarige vertegenwoordigde bij gegevensverwerker aanleveren. Hiervoor gelden dezelfde rechten en plichten.

Artikel 15 - Geautomatiseerde besluitvorming

15.1 Gegevensverwerker neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
15.2 Gegevensverwerker kan zich laten informeren of adviseren door computerprogramma’s of -systemen.
15.3 Gegevensverwerker kan het (menselijk) besluit nemen bepaalde taken door computerprogramma’s of -systemen te automatiseren om zo op handwerk te besparen. Daarbij laat zij een dergelijk programma of systeem niet zelf keuzes maken.

Artikel 16 - Wijzigingen van de privacyovereenkomst

16.1 Deze privacyovereenkomst zal af en toe aangepast moeten worden, bijvoorbeeld wanneer gegevensverwerker de website aanpast of wanneer de regelgeving rondom persoonsgegevens wijzigt. Gegevensverwerker is in alle gevallen gerechtigd deze aanpassingen door te voeren.
16.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder gegevensaanbieder hiervan op de hoogte te hoeven brengen.
16.3 Grotere inhoudelijke wijzigingen zal gegevensverwerker ten minste één (1) maand voor inwerkingstreding van de nieuwe privacyovereenkomst schriftelijk op de hoogte stellen van de te nemen wijzigingen.
16.4 Indien consument niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde bedingen uit de nieuwe privacyovereenkomst, dan is zij gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na de onder artikel 16 lid 3 van deze privacyovereenkomst bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk vervangende bedingen voor te stellen aan gegevensverwerker zodat deze in een losse overeenkomst opgenomen kunnen worden.
16.5 Deze privacyovereenkomst vervangt de privacyovereenkomst van gegevensverwerker van eerdere datum. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de privacyovereenkomst. Partijen zijn gebonden aan de nieuwe privacyovereenkomst vanaf het moment van inwerkingtreding.

Artikel 17 - Slotbepalingen

17.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze privacyovereenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van de privacyovereenkomst, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.
17.2 Deze privacyovereenkomst is opgesteld door gegevensverwerker en treed in werking per 1 juni 2024.

Bijlage A: overzicht van websites

versie: 1 juni 2024

De privacyovereenkomst van de heer R. Wiersma is van toepassing op verschillende websites, te weten de volgende:
- www.robinmuziekstukken.nl;
- www.robinwiersma.nl.
Wanneer in de privacyovereenkomst van de heer R. Wiersma wordt gerefereerd aan “website” worden bovenstaande websites bedoeld.

Verder zijn er verschillende opdrachtgevers van de heer R. Wiersma die gebruik maken van services van de heer R. Wiersma waarmee onder meer de persoonlijke informatie van gebruikers van haar website, of anderszins klanten van deze opdrachtgevers verwerkt wordt door de heer R. Wiersma. Op de website www.robinwiersma.nl/portfolio is een overzicht opgenomen van opdrachtgevers van de heer R. Wiersma voor wie hij (mogelijk) enige vorm van verwerking van persoonlijke informatie van gebruikers of klanten uitvoert. Ook deze services worden bedoeld wanneer in de privacyovereenkomst van de heer R. Wiersma wordt gerefereerd aan “website”.

Deze bijlage is onderdeel van de privacyovereenkomst van de heer R. Wiersma.